PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
STRONA GŁÓWNA arrow INFORMATOR arrow KOMUNIKAT NR 6/06
Advertisement
KOMUNIKAT NR 6/06 Drukuj
czwartek, 23 listopad 2006

 

Gdańsk, listopad 2006 r.

KOMUNIKAT NR 6/06


Zarząd Okręgu informuje w następujących sprawach:

1. W dniu 10 grudnia 2006 r. (niedziela) o godz. 10:00, w sali Klubowej na I piętrze w budynku NOT w Gdańsku ul. Rajska 6,

odbędzie się posiedzenie Zarządu Okręgu, na które

zapraszamy Prezesów i Delegatów kół naszego Okręgu obecnej kadencji.


2. Kampania sprawozdawcza za rok bieżący w kołach naszego okręgu została ustalona w terminie od 02 stycznia 2007 r. do 28 lutego 2007 r.

Przypominamy, że walne zgromadzenie koła należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW - Rozdział 3.1.

Opiekunem koła do obsługi zebrania sprawozdawczego z ramienia Zarządu Okręgu jest ______________________________________________

zamieszkały: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Prosimy o powiadomienie opiekuna najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania -bezpośrednio na adres domowy, z podaniem dokładnego miejsca zebrania.

Komplet materiałów z zebrania to:

 • protokół z zebrania podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza,

 • sprawozdanie liczbowe oraz opisowe Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW,

 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach przewinień członków i instrukcji pracy sądów koleżeńskich PZW – wzór druku w załączeniu,

 • sprawozdanie Rzecznika koła zgodnie z Regulaminem działania rzeczników dyscyplinarnych PZW - wzór druku w załączeniu

Powyższe materiały należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w ciągu 14 dni od daty walnego zgromadzenia sprawozdawczego koła.


3. Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami należy przesłać:

 • plany kontroli SSR na I-szy kwartał 2007 r.,

 • sprawozdanie za II-gie półrocze 2006 r. z działalności SSR koła, którego termin nadsyłania minął 15 listopada br.,

 • legitymacje SSR wraz z wykazem strażników aktywnie działających w 2006 r., którym mają być przedłużone uprawnienia, w terminie do 31.12.2006 r. Wykaz musi być podpisany przez Komendanta SSR i Prezesa koła.


4. Uchwałę władz Okręgu w sprawie wysokości składek okręgowych, jak również informację o zawartych porozumieniach na rok 2007 przekażemy na spotkaniu w dniu 10 grudnia br.


5. Od dnia 11 grudnia br. będą wydawane skarbnikom znaki PZW na rok 2007. Prosimy skarbników o uzgodnienie terminu z pracownikiem biura ZO Wioletą Kowalczyk.


6. Rok 2007 będzie kolejnym rokiem obowiązywania prowadzenia przez członków PZW rejestracji połowów wędkarskich.

Rejestracja jest niezbędna nie tylko dla dokumentowania racjonalności gospodarowania w użytkowanych obwodach rybackich, ale stanowi bardzo ważną informację służącą do określenia kierunków presji wędkarskiej i uwarunkowań ekonomicznych dla rozwoju działalności rybacko – wędkarskiej.

Prosimy skarbników o odbieranie od wędkarzy wypełnionych druków rejestru połowów za 2006 r. i sukcesywnie przekazywanie do biura Zarządu Okręgu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2007 r.


7. Podczas posiedzenia Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów i Delegatów kół w dniu 10 grudnia 2006 r. będzie można odebrać odznaczenia i medale dla członków koła, które należy wręczyć podczas zebrania sprawozdawczego.

Przyznane odznaczenia złote z wieńcami oraz srebrne i złote dla Prezesów kół, zostaną uroczyście wręczone w dniu 10 grudnia br.

W załączeniu przesyłamy druki wniosków na odznaczenie PZW na 2007 r., które czytelnie wypełnione należy przesłać do ZO w terminie do dnia 31 marca 2007 r.

Prosimy zwrócić uwagę na nowy, obowiązujący od 1.01.2007 druk wniosku na odznaczenia.

Uwaga! Wnioski wypełnione na starych drukach nie będą rozpatrywane.

Na podstawie decyzji Prezydium ZO wnioski kół, które nie nadeślą w terminie materiałów z zebrania sprawozdawczego, nie będą rozpatrywane przez Okręgową Komisję Odznaczeń i Wyróżnień.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Zarządu Głównego PZW w sprawie odznaczeń i wyróżnień, na Okręg przypada średnio 1 odznaczenie na 400 członków, co oznacza, że w 2007 r. limit odznaczeń wynosi 34 szt. (przy 79 kołach w Okręgu Gdańskim).

W załączeniu przesyłamy wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do odznaczenia w roku 2006.


8. Wiceprezes ds. młodzieży oraz Komisja Młodzieżowa zwraca się z prośbą do kół, które rozpoczynają lub prowadzą szkółki wędkarskie o przesłanie miejsc spotkań, terminów a także telefonów kontaktowych osób prowadzących zajęcia.

Dane te będą zamieszczone w biuletynie informacyjnym opracowywanym przez Komisję Młodzieżową i podane do publicznej wiadomości.


9. Komisja Młodzieżowa ogłasza dla kół:

OKRĘGOWY KONKURS PRACY Z MŁODZIEŻĄ – 2007”

regulamin konkursu w załączeniu.

Zwracamy się do wszystkich kół PZW Okręgu Gdańsk o udział w „Okręgowym konkursie pracy z młodzieżą w 2007r.”. Jednocześnie apelujemy do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację szkoleń i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa oraz innych działań zmierzających do zwiększenia stanu osobowego dzieci i młodzieży w Polskim Związku Wędkarskim.

Założenia:

Celem konkursu jest zainteresowanie kół PZW pracą z młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską, sportową oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.

Koła przystępujące do współzawodnictwa zobowiązane są do 30.04.2007r. przesłać pisemne zgłoszenie o udziale w konkursie do Komisji ds. Młodzieży przy ZO w Gdańsku, dostarczając szczegółowy ramowy program szkoleń, treningów, zawodów, wycieczek, biwaków i obozów wędkarsko-ekologicznych. O terminie zgłoszenia udziału w konkursie decyduje data stempla pocztowego lub nośnika elektronicznego (e-mail).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni po udokumentowaniu realizacji załączonego do zgłoszenia planu pracy i uzyskanych punktów z regulaminu konkursu:

I miejsce 600 zł

II miejsce 400 zł

III miejsce 200 zł

Przewidziane są też wyróżnienia w postaci pucharów i dyplomów.

10. Komisja Młodzieżowa ogłasza konkursy dla dzieci i młodzieży:

- wiedzy ekologiczno – wędkarskiej

- plastyczny i fotograficzny

Zwracamy się do Prezesów kół o rozpropagowanie konkursów, przede wszystkim w szkołach, które znajdują się na terenie działania koła.


 • KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNO – WĘDKARSKIEJ, 2007.

Regulamin konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby urodzone w 1991 r. i młodsze

2. Termin nadsyłania testu do 15 lutego 2007 r.

3. Odpowiedzi należy przesłać na adres:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

ul. Rajska 2

80-850 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie: KONKURS

4. Zezwala się na kserowanie testu – druk testu w załączeniu oraz na stronie Okręgu pod adresem: http://www.pzw.gda.pl/

5. Testy kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą rozpatrywane.

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego.

7. Oceny konkursu dokona jury powołane przez Komisję ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku. Wyniki zostaną ogłoszone w Internecie.

Wśród uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów zostanie rozegrany konkurs finałowy składający się z pytań testowych. O jego terminie, poszczególne osoby zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.


 • Konkurs fotograficzno – plastyczny

Z WĘDKĄ BLISKO NATURY” 2007

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 marca 2007 r.

Szczegóły dotyczące zasad uczestniczenia w konkursie zostały zawarte w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


11. Komisja ds. młodzieży planuje zorganizowanie w roku przyszłym kursu na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Koła, które posiadają w swoich szeregach zainteresowanych uzyskaniem w/w uprawnień, proszone o zgłoszenie tego faktu w biurze ZO.

12. ZO PZW w Gdańsku wraz z Kołem PZW Nr 80 Wejherowo Miasto

serdecznie zapraszają w dniu 31 grudnia 2006 r.

na otwarte zawody towarzyskie :

"Reda 2007"

Zapisy przyjmowane będą w godzinach od 6.30 do 9.00 na parkingu leśnym przy Szpitalu Wejherowskim, ul. Jagalskiego 10.

Formuła zawodów :

- zawody mają charakter towarzyski

- po zapisaniu się zawodnik może iść łowić metodą spinningową lub muchową (dowolnie),

- powrót do wagi do godz.15.00 gdzie zostaną wyłonieni zwycięzcy w następujących kategoriach:

 • najdłuższa ryba

 • najcięższa ryba

 • najwcześniej złowiony komplet

Do punktacji zaliczane będą trocie wędrowne i łososie. Wymiary i limity zgodne z RAPR.


- Uwaga! Wędkowanie podczas zawodów na podstawie składki za rok 2006.

Każdy, kto będzie miał wykupioną składkę członkowską, a nie będzie posiadał opłaty rocznej na rzekę Redę, będzie mógł przy zapisie wykupić jednodniowe pozwolenie w wys. 25 zł. Składka jednodniowa dla niezrzeszonych wynosi 50 zł.

Wcześniej, wpłaty można dokonać:

- na konto ZO PZW w Gdańsku, ul. Rajska 2 80-850 Gdańsk. Nr konta:

Bank Millennium S.A. 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538

- w biurze ZO PZW w Gdańsku - pok. nr 18,

- w sklepach wędkarskich: "RED" ul. Lelewela 13 w Wejherowie, P.H.U. „Spinner” ul. Jana z Kolna 2 w Gdyni i „Rex” ul. Warsztatowa 12 w Gdyni

Zwycięzcy nagrodzeni zostaną pucharami ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Okręgu. Ponadto wszyscy uczestnicy, którzy złowią rybę otrzymają upominki.

Po zakończeniu łowienia organizatorzy przewidzieli wspólne ognisko z kiełbaskami i opowieściami wędkarskimi.

Telefony kontaktowe w sprawie zawodów:

- Wincenty Polakowski – 604 659 480

- Mariusz Baliszewski - 602 237 170


Serdecznie wszystkich zapraszamy!

13. Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w roku 2007 organizuje trzy imprezy z cyklu Grand Prix Okręgu w dyscyplinie podlodowej.

I zawody – 14 stycznia 2007 r., jezioro Klasztorne

II zawody – 21 stycznia 2007 r., jezioro Wysockie

III zawody - 18 luty 2007 r., jezioro Łapino Górne

Indywidualny Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony na podstawie klasyfikacji z trzech zawodów. Jednakże, w szczególnej sytuacji dopuszcza się wyłonienie Mistrza Okręgu na podstawie klasyfikacji z 2 imprez.

Obowiązuje punktacja ujemna.

Dopuszcza się start zaproszonych zawodników spoza Okręgu Gdańskiego, którzy nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji generalnej.

Zgłoszenia kół i klubów w terminie do 9 stycznia 2007 r. Imienne zapisy zawodników do godz. 8:00 w miejscu zawodów, na podstawie wcześniej dokonanego zgłoszenia.

Dojazd we własnym zakresie.

Na każdych zawodach obowiązuje wpłata w wysokości 10 zł od zawodnika. Zebrana kwota będzie przeznaczona na zakup upominków dla zwycięzców oraz catering.

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać:

- aktualne składki PZW na rok 2007 (członkowska+okręgowa roczna lub okręgowa okresowa)

- linkę o długości minimum 10 m zakończoną rzutką lub drążkiem, którą podczas zawodów zawodnik musi mieć przywiązaną w pasie.

W przypadku braku pokrywy lodowej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania zawodów. W związku z tym zawodnicy proszeni są o kontakt telefoniczny z biurem ZO - Ilona Karkocka 058/301-48-86, na 2-3 dni przed zawodami w celu potwierdzenia ich odbycia.


14. Kolegium Sędziowskie zaprasza zainteresowanych uzyskaniem wędkarskiej licencji sędziowskiej klasy podstawowej i okręgowej na szkolenie w dniu 28 stycznia 2007 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku, pokój nr 11.

Kandydaci na licencję podstawową powinni mieć ze sobą 2 zdjęcia, natomiast na klasę okręgową 1 zdjęcie.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 20.01.2007 r. – biuro ZO, Ilona Karkocka – tel. 058/301-48-86.


15. Przypominamy, że organizatorzy zawodów wędkarskich są zobowiązani do pisemnego zgłaszania do Zarządu Okręgu, a także telefonicznego opiekunowi wody, planowanych zawodów wędkarskich oraz imprez rekreacyjnych.

W przypadku przeprowadzania zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego przez koła innych okręgów, zgodę wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku.

Jednocześnie informujemy, że każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne opłaty za wędkowanie, zgodne z rodzajem łowiska.


16. Wędkarze – członkowie PZW proszeni są o zgłaszanie nieprawidłowości występujących nad wodami bezpośrednio do:

- Państwowej Straży Rybackiej - tel/fax 058 302-07-25

- Policji – tel. 997

- biura ZO - tel. (058) 305-78-65, 301-48-86, fax. 301-01-41, kom. 602-586-021

- a także właściwych urzędów samorządowych

Ponadto, wszelkie niepokojące objawy kłusownictwa lub szkód powstałych na wodach w obrębie administracyjnym Miasta Gdańska można zgłaszać telefonicznie, przez całą dobę w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku ul. Stara Twierdza 4 tel.: (0-58)343-09-97 lub (0-58) 321-56-30.


17. Zgodnie z ustaleniami z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem Portu w Gdańsku wędkarze posiadający ważną na rok bieżący składkę członkowską, wykupioną w kołach Okręgu Gdańskiego PZW, mają prawo wędkować bez konieczności wykupu zezwoleń na sportowy połów ryb na wody morskie, na niżej wymienionych wodach morskich:

 • rz. Motława w starym i nowym korycie na odcinku od krawędzi mostu Zielonego oraz mostu Stągiewnego w miejscowości Gdańsk do jej ujścia do rzeki Martwa Wisła;

 • rz. Wisła Śmiała na odcinku linii łączącej południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej;

 • rz. Martwa Wisła na odcinku linii łączącej południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej w Gdańsku Nowym Porcie.


18. Informujemy, że na okres zimowy została zawieszona sprzedaż zezwoleń na połów ryb w wodach morskich w biurze ZO PZW w Gdańsku.

Obecnie, zezwolenia można nabyć w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni ul. Śląska 53, tel. 0-58/621-79-25


19. Zostań współtwórcą portalu korporacyjnego PZW!

W ramach portalu związkowego PZW, koło czy  klub PZW bez jakichkolwiek kosztów ma możliwość zbudowania własnej prezentacji internetowej. Każdy, kto znajdzie w swoim gronie osobę zainteresowaną prowadzeniem prezentacji www, będzie mógł udostępnić swoją prezentację poprzez portal PZW, a jednocześnie zapewnić promocję całego portalu korporacyjnego PZW. Aktualności umieszczane  na swoich stronach, po decyzji administratora portalu, będą mogły trafić na stronę główną serwisu, zapewniając promocję tej działalności w ramach całego Związku i na zewnątrz.

W celu uruchomienia własnej prezentacji w ramach struktury portalu związkowego PZW należy zwrócić się do biura Zarządu  Okręgu celem uzgodnienia współpracy z portalowym opiekunem na szczeblu okręgu PZW. Posiadanie własnej strony www (prezentacji) koła czy klubu w ramach Portalu PZW nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów. Osoby, które dotychczas zajmowały się stronami internetowymi kół i klubów będą mogły robić to nadal, tyle, że dzięki portalowi praca ta będzie znacznie szybsza i zdecydowanie prostsza.

O tym, jaki naprawdę będzie portal związkowy PZW: pzw.org.pl zdecydujmy my sami!20. W celu poprawienia przepływu informacji pomiędzy Okręgiem a Kołami i Klubami prosimy o podanie do biura ZO adresu elektronicznego (e-mail).


21. W załączeniu przesyłamy:

- Uchwałę Nr 27 ZG PZW z dnia 30.09.2006 r. w sprawie składki członkowskiej na 2007 r.

- Uchwałę Nr 22 w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW.

- Uchwałę Nr 23 w sprawie oznakowania wód użytkowanych przez PZW.

- Regulamin Nadawania Odznak Honorowych i okolicznościowych PZW.Sekretarz Zarządu Okręgu

Ryszard Szelest

 
wstecz   dalej »