PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
 
Stanowisko PZW ZO Gdańsk w sprawie "koncepcji udrożnienia koryta rzeki Łeby" Drukuj
niedziela, 05 luty 2006

Gdańsk, 2006-01-23

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Inspektorat w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Wodna 14

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku przedstawia stanowisko w sprawie „koncepcji udrożnienia koryta rzeki Łeby”.


Rzeka Łeba na odcinku przewidzianym do „konserwacji” cechuje się dużą atrakcyjnością turystyczną. Walory przyrodnicze tego terenu zadecydowały o utworzeniu tutaj „Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby”.

Z punktu widzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej rzeka Łeba jest wyjątkowo cennym akwenem z kilku powodów:
Po pierwsze, samodzielnie rozradzające się populacje tworzą tutaj m.in.: pstrąg potokowy, lipień, a w dolnym biegu tarło odbywają również: troć wędrowna i łosoś atlantycki.

Na odcinku tej rzeki zaplanowanym pod meliorację zlokalizowane są najlepsze tarliska lipienia w całym dorzeczu. Oprócz lipienia, najbardziej charakterystycznym gatunkiem tego odcinka Łeby jest pstrąg potokowy, któremu do życia niezbędne są (oprócz zimnej, czystej i wysoko natlenionej wody) kryjówki w postaci zatopionych korzeni, pni, kamieni, nadbrzeżnych zacienień, itp.

Niestety, musimy z przykrości stwierdzić, że proponowana przez Państwa koncepcja tzw. udrożnienia koryta Łeby, w praktyce wpłynie w negatywny sposób na warunki życia ichtiofauny w rzece Łebie.
Dostrzegamy następujce zagrożenia tego planu:
1.Poprzez wycięcie drzew rosnących w korycie znikną najlepsze kryjówki dla pstrągów.
2.Dno koryta pokrywają w większości osady mineralne, a na odcinku Boże Pole – Wielistowo są to głównie żwiry, które są optymalnym substratem do składania ikry dla ryb łososiowatych i lipienia. Tarliska te będą niszczone podczas pogłębiania koryta.
3.Planowane pogłębienie koryta i wycięcie drzew również drastycznie ograniczą obszary optymalne dla odrostu narybku.
4.Planowana wycinka drzew nadbrzeżnych w większej liczbie, może doprowadzić do podniesienia temperatury wody w okresie letnim. Pogorszy to warunki życia zimnolubnych ryb łososiowatych.
5.PZW Okręg w Gdańsku corocznie przeznacza duże nakłady na zarybienie i ochronę rzeki Łeby. Efektywność tych nakładów zostanie wyraźnie ograniczona po przeprowadzeniu zaplanowanych robót.

Należy także wziąć pod uwagę, że roboty zrealizowane w zaplanowanym zakresie okaleczą ten najatrakcyjniejszy krajobrazowo odcinek rzeki w woj. pomorskim, odwiedzany oprócz wędkarzy przez licznych turystów z Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają tutaj nie dla widoku zmeliorowanych łąk!

Ponadto, ten odcinek Łeby jest najlepszym potencjalnym tarliskiem dla łososia atlantyckiego, który, po wybudowaniu przepławek w Lęborku i Łęczycach, będzie mógł do tych tarlisk swobodnie dopływać. Planowane przez państwa roboty są w związku z tym w sprzeczności z zaleceniem konwenji HELCOM Nr 19/2, która m.in. ZALECA Rządom Państw Stron Konwencji Helsińskiej, aby podjęły wszelkie niezbędne wykonalne środki w celu poprawy warunków środowiska w obecnych i potencjalnych rzekach łososiowych, aby ułatwić przyszłą naturalną reprodukcję łososia. Takimi środkami mogą być poprawa ilości i jakości wody, odtworzenie miejsc wychowu, usunięcie stworzonych przez człowieka mechanicznych przeszkód lub zastosowanie innych środków ułatwiajšcych migrację łososia.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone argumenty uważamy koncepcję udrożnienia koryta rzeki Łeby za niezasadną, szkodliwą dla środowiska, niezgodną z obowiązującymi aktami prawnymi i naruszającą interesy osób trzecich. Uważamy, że wszelkie prace zmierzające do realizacji ww. planów powinny być wstrzymane.
Oczekujemy, aby przy opracowywaniu koncepcji prac ingerujących w koryta rzeczne, każdorazowo uczestniczyli w tym procesie użytkownicy rzek.

Do wiadomości:
1.Sz. P. Jan Kozłowski. Marszałek Województwa Pomorskiego.
2.Sz. P. Cezary Dąbrowski Wojewoda Pomorski.
3.Sz. P. Halina Burakowska Dyrektor RZGW Gdańsk.
4.Sz. P. Eugeniusz Grabowski Prezes ZG PZW.
5.Sz. P. Pan Maciej Gromacki Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody.
6.Sz. P. Łucja Ptaszyńska Wojewódzki Konserwator Przyrody.
7.Sz. P. Teodor Rudnik Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Środowiska Prezes PZW Okręg Słupsk.
8.Starostwo Powiatowe Wejherowo.
9.Urzšd Gminy Łęczyce.
10.Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby.
11.Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Redy.
12.Klub „Lipień”.
 
wstecz   dalej »