PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
 
UCHWAŁA XXVIII OZD PZW Drukuj
środa, 15 luty 2006

Uchwała XXVIII OZD PZW 

 

Głównym celem działania władz i organów Okręgu PZW w Gdańsku powinno być:

- Dążenie do poprawy warunków wędkowania poprzez wzbogacenie i zróżnicowanie rybostanu, podniesienie komfortu, kultury i bezpieczeństwa na łowisku;
- umocnienie organizacyjne w nowej sytuacji rynkowo-ekonomicznej w Kraju;
- pozyskiwanie nowych członków poprzez pracę z młodzieżą i uatrakcyjnienie oferty wędkarsko - rekreacyjnej;
- Władze okręgu powinny w swoich działaniach kierować się rozwagą i obiektywizmem osądów aktualnej sytuacji oraz zasadami dobrej praktyki gospodarczej.

Wnioski i zalecenia zgłoszone w czasie dyskusji przedzjazdowej i w czasie obrad pogrupowano w następujące zakresy;:
A) gospodarki rybacko - wędkarskiej
B) ochrony wód i środowiska naturalnego
C) pracy z młodzieżą, sportu i rekreacji
D) organizacyjno - finansowe

A) W zakresie gospodarki rybacko - wędkarskiej.
1. Podjąć działania celem odzyskania rzek, użytkowanych przez Okręg w Gdańsku, a "utraconych"" w wyniku konkursu ofert (Motława obwód nr 3, Wierzyca obwód nr 6)
2. Podjąć działania zmierzające do wybudowania własnego ośrodka zarybieniowego przeznaczonego na zarybienie wód.
3. Po 2 - 3 letnim okresie użytkowania rzek wygranych w konkursach ofert wystšpić o modyfikację operatów rybackich, jako podstawowego dokumentu określającego prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w użytkowanych obwodach rybackich.
4. Wspólnie z innymi okręgami wystąpić do władz administracyjnych z programem udrożnienia zapory we Włocławku z pomocą środków unijnych, aby umożliwić i ułatwić restytucję takich ryb wędrownych, jak np. certa, troć, łosoś.
5. Wystąpić do stosownych organów i władz w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych obecności metali ciężkich w mięsie i produktach ryb w rz. Wiśle oraz badań fizykochemicznych i biologicznych wody w rzece Wiśle.
6. ZO powinien opracować nowy system opłat za wędkowanie, uwzględniający lokalizację, okres i częstotliwość połowów.

B). W zakresie ochrony wód i środowiska naturalnego.
1. Podjąć działania w kierunku nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym w celu zwiększenia uprawnień i sposobu funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.
2. Podjąć działania w celu ujęcia w planach rozwojowych. województwa pomorskiego renaturalizacji rzek ( w pierwszej kolejno�ci program ten powinien objąć rzekę Redę).
3. W planach finansowych uwzględnić potrzebę wzmożonej ochrony wód przez SSR.

C) W zakresie pracy z młodzieżą, sportu i rekreacji.
1. OZD zobowiązuje wszystkie ogniwa PZW do podjęcia działań i nawiązania współpracy ze szkołami znajdujšcymi się na ich terenie oraz Zarządem Wojewódzkim Szkolnych Związków Sportowych w celu:
- popularyzacji wędkarstwa wśród młodzieży,
- szkolenie jej w kierunku poszanowania i ochrony przyrody, a w konsekwencji pozyskania jej do PZW.
2. ZO powinien szczególnie premiować działaczy pracujących z młodzieżą w celu pozyskania ich dla Związku.
3. Finansowanie sportu wędkarskiego ze środków ZO powinno uwzględniać udział w zawodach rangi Grand Prix i Mistrzostw Polski.
4. Wszelkie decyzje dotyczące organizacji sportu i pracy kolegiów sędziowskich powinny być konsultowane i uzgadniane z zainteresowanymi.
5. postulat do ZG PZW - zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego powinny być dokonywane po zakończeniu sezonu i jeden raz w roku.

D. Sprawy organizacyjno - finansowe
1. Wystąpić do KZD o rozpatrzenia możliwości przekształcenia PZW w organizację pożytku publicznego.
2. Wystąpić do KZD o dostosowanie struktury organizacyjnej PZW (liczba okręgów) do struktury administracyjnej Kraju.
3. Wystąpić do KZD o zmniejszenie odpisu składki członkowskiej dla Zarządu Głównego z 10% do poziomu 5 - 8%.
4. Wystąpić do KZD o podjęcie działań w kierunku zwolnienia wędkarzy z opłat za wędkowanie na wodach morskich.
5. Wystapić do KZD o wprowadzenie brązowej odznaki PZW z ulgą 25%, dla odznaczonych srebrną odznaką ulgi 50%, dla pozostałych odznaczonych ulgi bez zmian.
6. Wystąpić do KZD w sprawie zmiany zasad finansowania skarbników w taki sposób, by ich dochody z tytułu sprzedaży okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód były kosztem okręgu.
7. Wystąpić do KZD ponownie o ustanowienie patrona wędkarzy oraz "Dnia Wędkarza".
8. Zmienić zasady wnoszenia wpisowego na składkę jednorazową tylko przy wstępowaniu do PZW - jako opłatę rejestracyjną, opłacaną raz w życiu.
9. Utworzyć fundusz pomocy kołom z odpisu od składki członkowskiej przynależnej Okręgowi.
10. Opracować mapę wód Okręgu Gdańskiego PZW.
11. Spotkanie Zarządu Okręgu z prezesami kół należy organizować dwa razy w roku.

WNIOSEK KOŃCOWY.
OZD zobowiązuje Zarząd do powołania zespołu w celu opracowania strategii działania w perspektywie kadencji i strategii długoterminowej (10 - 15 lat).
Wyniki prac zespołu powinny być przedstawione na spotkaniu Zarządu Okręgu z prezesami kół w grudniu 2005 r.

Delegaci przedstawiają Zjazdowi Krajowemu PZW zasłużonych wędkarzy naszego Okręgu i wnoszą o nadanie im zaszczytnego tytułu "Honorowego Członka PZW".
Są nimi:
1.Henryk Wąsik
2.Jan Galas

Zobowiązuje się delegatów na Krajowy Zjazd PZW do przedstawienia wniosków i uchwał podjętych na XXVIII OZD a dotyczących problematyki krajowej podczas swoich wystąpień lub złożenia na piśmie do Komisji.

           Sekretarze Zjazdu:                                                                       Przewodniczšcy:

1.Piotr Kędzierski                                                                            1. Ryszard Szelest

_________________                                                                       __________________

2. Stanisław Kubkowski                                                                       2. Ryszard Andrzejewski

___________________                                                                       ____________________

3.Edward Szostak

_______________Gdańsk, dn. 28 maja 2005 r.
 
wstecz   dalej »