PZW Gdańsk, Polski Związek Wędkarski Okręg Gdańsk
 
Komunikat nr 1/06 Drukuj
wtorek, 21 luty 2006

ImageGdańsk, luty 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 1/06

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:

1. Na rok 2006 zostały zawarte kolejne porozumienia:
Z Zarządem Okręgu PZW w Elblągu.
Na podstawie, którego członkowie Okręgu Gdańskiego maja prawo do wędkowania na wodach nizinnych i górskich Okręgu Elbląskiego na podstawie składek okręgowych wniesionych w kołach Okręgu Gdańskiego.
Z porozumienia wyłączone są następujące wody:
- rzeki: Pasłeka, Wałsza, Drwęca Warmińska
- 3 stawy w m. Bornity gm. Pieniężno,
- jezioro Kaniewo (Koniecwałd) gm. Sztum.

Członkowie Okręgu Elbląskiego:
- mają prawo do wędkowania na wodach Okręgu Gdańskiego po wniesieniu gdańskiej składki okręgowej,

- natomiast na rz. Wiśle po wniesieniu następujących opłat:
- składka członkowska+składka okręgowa (elbląska)+składka na Wisłę za 75 zł
- lub składka członkowska + składka na Wisłę za 120 zł
Dla odznaczonych złotą odznaka PZW z wieńcami:
- składka członkowska + składka na Wisłę za 50 zł
Dla członka uczestnika:
- składka członkowska + składka okręgowa (elbląska) + składka na Wisłę za 50 zł
- składka członkowska + składka na Wisłę za 50 zł

Dopłata z łodzi w każdym z okręgów wynosi 25 zł i jest wzajemnie honorowana za wyjątkiem wód wymienionych wyżej oraz na akwenach, na których obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi.
Koła PZW lub Okręgi na organizację zawodów wędkarskich lub zorganizowanych wyjazdów grupowych muszą uzyskać zgodę właściwych Okręgów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca imprezy, a ponadto zobowiązane są do uiszczenia każdorazowo kwoty 50 zł na konto właściwego zarządu okręgu. Ponadto każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać ważną składkę na ochronę i zagospodarowanie uprawniającą do wędkowania zgodnie z rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody lub może ją wnieść za zawodnika organizator zawodów (tj. koło lub okręg). Składka za jeden dzień wędkowania z brzegu podczas zawodów ujętych w kalendarzu imprez organizowanych na rzece Wiśle przez jednostki organizacyjne PZW wynosi 10,00 zł od jednego zawodnika. Powyższe dotyczy tylko tych członków PZW, którzy nie wykupili składek na ochronę i zagospodarowanie na rzekę Wisłę. Członkowie Okręgu Gdańskiego (zawodnicy) posiadający okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód nie wnoszą dodatkowych opłat z tytułu uczestnictwa w zawodach, zarówno na wodach okręgów gdańskiego jak i elbląskiego.
Z wszelkiego rodzaju zawodów i imprez rekreacyjnych wyłączone się:
- Dla członków Okręgu Elbląskiego:
rzeka Wda, rzeka Reda i jez. Czarnoleskie.
- Dla członków Okręgu Gdańskiego:
rzeka Pasłęka i Zbiornik Pierzchalski, rzeka Wałsza i rzeka Drwęca Warmińska, 3 stawy w m. Bornity gm. Pieniężno oraz jezioro Kaniewo (Koniecwałd) w gm. Sztum.

Wykaz wód oraz zasady wędkowania na wodach Okręgu Elbląskiego znajdują się na stronie w Internecie pod adresem: www.pzw.elblag.pl

Z Okręgiem Łódzkim.
Szczegółowe postanowienia porozumienia z Okręgiem Łódzkim PZW zostaną przekazane w następnym komunikacie, ponieważ trwają rozmowy i konsultacje pomiędzy stronami w zakresie interpretacji wzajemnego honorowania składek okręgowych.

2. Zarząd Okręgu PZW w Opolu wprowadził na swoich wodach w roku 2006:
- okres ochronny dla szczupaka i sandacza;
- wymiar ochronny 50 cm dla szczupaka i sandacza;
- na rzece Odrze wraz ze starorzeczami i kanałami ulgi limit ilościowy leszcza do 10 sztuk;
- zakaz wędkowania wędkarskiego połowu ryb ze środków pływających od 01 stycznia do 31 maja;
- zakaz połowu ryb "na żywca" i "martwą rybkę" od 01 stycznia do 31 maja.
Aktualności można znaleść na stronie w Internecie www.pzw.opole.pl

3. Prezydium ZO PZW w Gdańsku Uchwałą Nr P - 7/06 z dnia 31.01.2006 r. przyznał wody pod opiekę kołom zgodnie z poniższym zestawieniem:
- jezioro Księże - kołu PZW Nr 59 "Costerina"
- zbiornik Rutki - kołu PZW Nr 82 ""Gryf" w Żukowie
- rzeka Wisła - prawy brzeg, na odcinku od 926 do 934,9 km - kołu nr 1 Gdańsk Śródmieście

4. W związku z pojawieniem się zagrożenia naszych jezior przyduchą, Zarząd Okręgu wystąpił: do Wojewody Pomorskiego, do Marszałka Woj.Pomorskiego, a za jego pośrednictwem do samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych, do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie walki z przyduchą. Prosimy, aby cała społeczność wędkarska wspólnie z samorządami i Państwową Strażą Pożarną podjęła działania mające na celu zminimalizowanie skutków przyduchy. Apelujemy do Kół PZW - opiekunów poszczególnych akwenów o dokumentowanie zjawiska przyduchy od samego początku - jeżli wystąpi na akwenach im podległych - poprzez sporządzanie protokołów (wzór w załączeniu) wraz ze zdjęciami. Będzie to warunkiem wystąpienia Okręgu o obniżenie naszych zobowiązań finansowych z tytułu dzierżaw z powodu strat wśród ichtiofauny jezior. W załączeniu kserokopia wystąpienia do Marszałka Woj.Pomorskiego.

5. Informujemy, że z końcem ubiegłego roku wygasła umowa Okręgu z Urzędem Gminy Liniewo na dzierżawę jezior Deka i Lonka. Niestety, Urząd Gminy Liniewo nie wykazał woli dalszego wydzierżawiania nam tych jezior.

6. Zarząd Okręgu kontynuuje działania związane z prawnym uregulowaniem użytkowania jeziora Sumińskiego. Na dzień dzisiejszy, w naszej ocenie umowa nie została rozwiązana i podstawą do wędkowania jest ważna na 2006 r. składka członkowska.

7. Wiceprezes ds. ochrony wód informuje, że w dniu 4 marca br. o godz. 11:00 w Małym Młynie w Gdańsku odbędzie się spotkanie z komendantami SSR kół naszego okręgu, którzy zostali poinformowani wcześniej odrębnym pismem.

8. Rzecznik Zarządu Okręgu kol. Władysław Kasperkowicz zwraca się z prośbš do Rzeczników kół o przesłanie do biura ZO w terminie do 30 kwietnia 2006 r. informacji pisemnej (wg. wzoru Nr 4 - w załączeniu) o ilości i rodzaju spraw o naruszenie Statutu PZW, rozpatrywanych w roku 2005 przez Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Koła i Sąd Koleżeński Koła. Obowiązuje także informacja negatywna.

9. W dniu 4 grudnia 2005 r. Zarząd Okręgu podjął uchwałę, że nie wyraża zgody na rozprowadzanie przez Skarbników kół PZW naszego okręgu zezwoleń na wody użytkowane przez Spółdzielnię "Troć".

10. Prosimy skarbników kół o terminowe tj. do 10-go każdego miesiąca nadsyłanie rozliczenia ze sprzedaży znaków PZW z dołączonymi imiennymi listami sprzedaży.

11. Informujemy, że tylko z 14 kół wpłynęły do Zarządu Okręgu uchwały Zarządów Kół w sprawie ustalenia wysokości diet dla skarbników, w tej sytuacji Zarząd Okręgu na najbliższym posiedzeniu w dniu 2 marca br. zatwierdzi diety dla skarbników w wysokości podanej w piśmie do kół z dnia 9 grudnia 2005 r.

12. Komisja Młodzieżowa prosi o zachęcenie młodzieży do udziału w konkursach, w których zwycięzcy zostaną nagrodzeni upominkami wędkarskimi:

- WIEDZY EKOLOGICZNO - WĘDKARSKIEJ, 2006 r.;
- fotograficzno - plastycznym "Z WĘDKĄ BLISKO NATURY" 2006

Warunki udziału w konkursach zostały ogłoszone w komunikacie nr 6/2005 z 23 listopada 2005 r. oraz na stronie w Internecie www.pzw.gda.pl W załączeniu ponownie przesyłamy test konkursu wiedzy wędkarskiej i ekologicznej.

13. Komisja ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku organizuje XIII Okręgowe Spotkanie Młodzieży Wędkarskiej Kościerzyna 2006
Gospodarzem imprezy będzie koło PZW Costerina.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2006 roku na terenie :
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie ul. Słoneczna 1 (woj. pomorskie)

UWAGA !!! Nowe zasady tworzenia drużyn!!! UWAGA!!!

W imprezie udział biorą 4 osobowe drużyny składające się z trzech uczestników w następujących kategoriach wiekowych:
Szkoła Podstawowa (urodzeni w latach 1992 i młodsi)
Gimnazjum (urodzeni w latach 1990 i młodsi)
Szkoła Średnia (urodzeni w latach 1988 i młodsi)
oraz opiekuna, reprezentujących koła zgłoszone do udziału w imprezie.W imprezie udział biorą 4 osobowe drużyny składające się z trzech uczestników w następujących kategoriach wiekowych:
Szkoła Podstawowa (urodzeni w latach 1992 i młodsi)
Gimnazjum (urodzeni w latach 1990 i młodsi)
Szkoła Średnia (urodzeni w latach 1988 i młodsi)
oraz opiekuna, reprezentujących koła zgłoszone do udziału w imprezie.Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie legitymację szkolną.
Opiekun drużyny musi mieć skończone 18 lat.

Przeprowadzone będą następujące konkursy:
-konkurs spławikowy - łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem ochronnym,(łowisko - jezioro Gałęźne, opiekunem jeziora jest koło PZW Costerina)
- dwubój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning cel 7,5g
- konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej zawierający tematy ochrony środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego
- turniej strzelecki (broń długa, pneumatyczna, z pozycji leżącej)

Impreza zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w poszczególnych kategoriach. Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników kategorii wiekowej.

Uczestnicy imprezy pokrywają koszty podróży, a pozostałe koszty pokrywa organizator. (Koła liczące mniej niż 150 członków - wg stanu na koniec grudnia roku poprzedzającego - mogą liczyć na refundację kosztów podróży).

Zgłoszenia prosimy kierować do biura ZO w terminie do 19 maja 2006 r. Koła, które potwierdzą swój udział otrzymają szczegółowy program i regulamin spotkania.


14. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku i Komisja ds. Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież z roczników 1991-1999 do wzięcia udziału w zajęciach

"AKADEMII MŁODEGO WĘDKARZA" - edycja 2006.

Spotkania odbędą się w siedzibie ZO PZW - Mały Młyn w Gdańsku przy ul. Rajskiej 2, I piętro, sala nr 11 w następujących terminach:
18.03.2006 r,    25.03.2006 r,    01.04.2006 r. (tj. soboty w godzinach 10:30 – 14:00).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne poprowadzą Inspektorzy Wędkarstwa Popularnego, oraz doświadczeni wędkarze - czołowi zawodnicy Wędkarskiego Klubu Sportowego "NEPTUN"
W programie AKADEMII:
1.Życie ryb.
2.Roślinność wodna.
3.Zwierzęta żyjące nad wodą.
4.Skuteczne metody amatorskiego połowu ryb,
5.Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
6.Filmy pokazujące w praktyce skuteczne wędkowanie.
7.Zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.
8.Bezpieczne spędzanie wolnego czasu nad wodą
. 9.Pokazy sprzętu wędkarskiego.
Po ukończeniu "AKADEMII MŁODEGO WĘDKARZA" młodzież otrzyma zaświadczenie uprawniające do otrzymania Karty Wędkarskiej!!! Dla najbardziej wytrwałych słuchaczy AKADEMII przewidzieliśmy upominki!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach "AKADEMII MŁODEGO WĘDKARZA" i wstąpienia w szeregi Polskiego Związku Wędkarskiego, przeżycia przygody wędkarskiej, skorzystania z bogatej oferty imprez skierowanych do młodzieży!!!
Informacji udziela:
Wiceprezes ds. młodzieży Sylwester Ostapiak tel. 697-841-003 e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


15. Okręgowa Komisja Sportu informuje w następujšcych sprawach:

15.1. W dniu 7 marca br. w siedzibie Zarządu Okręgu w Gdańsku, sala nr 11 o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji zawodów Grand Prix Okręgu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawiciela z każdego koła. W załączeniu Regulamin rozgrywek Grand Prix Okręgu Gdańskiego PZW.

15.2. Nastąpiły zmiany w Terminarzu imprez okręgowych na rok 2006. Poprawiona wersja w załączeniu.

15.3. I Grand Prix Okręgu "Puchar Prezesa Portalu" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2006 r. Zbiórka zawodników do godz. 8:00 na parkingu nad rz. Wisła Królewiecka, m. Kobyla Kępa.

15.4. Otwarte zawody morskie I Grand Prix "Wiosna" - zostaną rozegrane w dniu 2 kwietnia (I termin) br. lub 09 kwietnia br. (II termin) 2006 r. - w zależności od warunków pogodowych.
Prawo startu mają członkowie kół i klubów Okręgu Gdańskiego.
Zawody będą jednodniowe, z dwóch jednostek pływających. Wyjście w morze z miejscowości Łeba.
Zbiórka zawodników na nabrzeżu Portu Łeba o godz. 5,30 rano.
Dojazd zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
Obowiązywać będzie klasyfikacja indywidualna.

Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (1 lub 8 kwietnia) w godz. od 14,00 do 15,30 w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających wyjście w morze.
Komisyjne losowanie sektorów, odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgu w dniu 1 kwietnia o godz. 14,30, a o jego wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni w dniu zawodów na miejscu zbiórki.
Koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 110 PLN, które należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto: Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem " I GP Morskie Wiosna".
Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska zawodników oraz wpłatę, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca br.
Koła i kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników.
O starcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zawodnicy są zobowiązani posiadać składkę członkowską PZW na rok 2006.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZW z późniejszymi zmianami.

15.5. Otwarte Morskie Mistrzostwa Okręgu w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej odbędą się 7 maja 2006 r.

Zawody będą jednodniowe z trzech jednostek pływających.
Koło lub klub może zgłosić wyłącznie 3 zawodników w dyscyplinie morskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prawo startu mają 3-osobowe drużyny z kół i klubów Okręgu Gdańskiego, a także 10 zawodników z 2-letniej klasyfikacji ogólnej dyscypliny morskiej.
Zbiórka wszystkich zawodników w Łebie, przy jednostkach w Kanale Portowym o godz. 5,30.
Odprawa zawodników przed zawodami, odbędzie się przy nabrzeżu Kanału Portowego o godz. 6,00.
Połów z kutrów odbywać się będzie wyłącznie metodą spinningową. Dopuszcza się podbieranie ryb z kutrów hakiem.
Wymiar ochronny dorsza wynosi 38 cm.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZW. Koszt uczestnictwa jednego zawodnika w wysokości 130 PLN pokrywa koło lub startujący zawodnik. Opłatę należy wpłacić do kasy biura ZO PZW lub na konto:
Bank Millennium S.A. 961160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem "Mistrzostwa Morskie Okręgu".
Zgłoszenia zawodników oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia br.
Koła i kluby, które zgłosiły udział zobowiązane sš do kontaktu telefonicznego z biurem ZO (058/301-48-86) w dniu poprzedzającym zawody (6 maja) w godz. 14,00 do 15,30) w celu potwierdzenia warunków atmosferycznych umożliwiajšcych wyjście w morze.
Informujemy, że planowane jest wynajęcie autokaru na przejazd do Łeby, ale tylko w przypadku zainteresowania zawodników. Wyjazd z Gdańska o godz. 3:00. Zgłoszenia prosimy kierować do biura ZO (tel. 058/301-48-86), w terminie do dnia 15 kwietnia br. W przypadku braku zgłoszeń, wyjazd autokaru zostanie odwołany.

16. Kolegium Sędziowskie informuje koła, które chcą pozyskać sędziów dyscyplin wędkarskich lub zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, że powinny zgłosić imienne listy kandydatów z podaniem konkretnej dyscypliny wędkarskiej.
Zgłoszenia prosimy kierować do biura Zarządu Okręgu do 28.04.2006 r.

17. Kolegium sędziowskie przypomina, że warunkiem przedłużenia legitymacji sędziowskiej jest udokumentowanie wniesienia składki członkowskiej PZW na rok bieżący. Honorowane będą zaświadczenia o opłaceniu składki wystawiane przez skarbnika koła, zawierające numer i pozycję z listy "Rozliczenie imienne przyjętych wpłat od członków PZW".                             Sekretarz ZO

                             Ryszard Szelest
 
wstecz   dalej »