KOMUNIKAT ZO PZW GDAŃSK Nr 1/21
wtorek, 31 sierpień 2021
Image    KOMUNIKAT Nr 1/21                                         Gdańsk, wrzesień 2021 r.


Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:

I.    SPRAWY ORGANIZACYJNE

1)    Kampania sprawozdawczo - wyborcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie przebiegać w terminie od 15 września 2021 r. do 31 listopada 2021 r.
Sprawozdania z działalności kół za kadencję należy przedłożyć za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpień 2021 r.  zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 349/VII/2021 z dnia 30.07.2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz i organów PZW (w załączeniu)

Walne zgromadzenie należy przeprowadzić w oparciu o następujące dokumenty:
•    Statut PZW z dn. 21 X 2017 r.
•    Regulamin Organizacyjny Koła PZW zatwierdzony Uchwałą nr 205/XII/2019 ZG PZW z dn. 14.12.2019r.
•    Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW – zatwierdzona Uchwałą Nr 265/IX/2020 ZG PZW z dn. 19.09.2020 r. – w załączeniu.
•    Ordynacja wyborcza do władz i organów kół PZW Okręg w Gdańsku zatwierdzona Uchwałą Nr Z-6/2021 z dn. 23.02.2021 r. – w załączeniu.

Członkowie koła powinni być zawiadomieni o terminach walnego zgromadzenia (1 i 2) oraz planowanym porządku posiedzenia (zgromadzenia) co najmniej 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
O terminie walnego zgromadzenia należy powiadomić Zarząd Okręgu na minimum 10 dni przed jego odbyciem.
Zgodnie z Uchwałą Nr 151 Zarządu Głównego PZW z dn. 17.09.2016 r. Zarząd Okręgu zapewni udział swojego przedstawiciela w walnym zgromadzeniu, którego należy powiadomić telefonicznie lub listownie na co najmniej 10 dni przed walnym zgromadzeniem.

W kołach wielosekcyjnych, walne zgromadzenia sprawozdawczo – wyborcze, winny być poprzedzone ogólnymi zebraniami członków sekcji poświęcone wyborowi władz i delegatów na okręgowy zjazd delegatów. Zarządy koła zapewnią udział swego przedstawiciela w zebraniach sekcji.

Nowo wybrany Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu powołuje rzecznika dyscyplinarnego.
Koła, które posiadają pod opieką wody, w celu właściwego funkcjonowania koła proszone są o powołanie komendanta Społecznej Straży Rybackiej.


W terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia należy przesłać do Biura ZO następujące materiały (oryginały):
-   protokół z zebrania, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
– wzór protokołu znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl w zakładce druki.
Jeśli podjęto uchwały i wnioski do zarządu okręgu, muszą być dołączone do protokołu i posiadać podpisy, jak w protokole.
-   sprawozdanie z działalności koła w zakresie realizacji zadań statutowych
w latach 2017-2021,
-   sprawozdanie liczbowe oraz opisowe Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW,-    sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła,
-    dane delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów  – druki
w załączeniu, które prosimy powielić w zależności od liczby delegatów
i zastępców.
-    wykaz władz na nową kadencję (składy osobowe i funkcje zarządu koła, komisji rewizyjnej koła, sądu koleżeńskiego koła, rzecznika koła i komendanta SSR – druk w załączeniu.
-    informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół, który zostanie opublikowany w Internecie na stronie www.pzw.gda.pl – druk w załączeniu.
-    Ankietę w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą za rok 2021. – druk
w załączeniu.
-    Terminarz zawodów/imprez sportowych i towarzyskich koła na r. 2022.


Zarząd Okręgu zobowiązuje Prezesów kół do dopilnowania, terminowego złożenia dokumentacji w Biurze Zarządu Okręgu.


2)    Wędkarskie Kluby Sportowe zobowiązane są do zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków, w terminie do 31 listopada 2021 r.
Walne zebranie członków klubu zatwierdza m.in:
- plan działania i roczny budżet klubu,
- rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności klubu, w tym sprawozdanie finansowe,
- uchwala wysokość wpisowego i składki członkowskiej klubu.
Dokumentację z zebrania wraz z nowym wykazem władz, a także wykazem członków klubu należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w terminie do 20.12.2021 r.

3) Informujemy, że zostały opracowane nowe wzory dokumentacji dotyczącej walnych zgromadzeń kół, które znajdują się na stronie www.pzw.gda.pl, są to:
- Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła.
- Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego członków koła.
- Plan walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła.
- Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła.

4)    Wnioski na odznaczenia i wyróżnienia PZW należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW zawierający wzory druków na odznaczenia, można pobrać ze strony internetowej Okręgu.

5)     Wnioski o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW należy składać w Biurze Zarządu Okręgu w terminie do dnia 31  marca 2022 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Warunkiem do rozpatrywania wniosków jest:
- prawidłowe wykonanie dokumentacji sprawozdawczej z walnych zgromadzeń koła.
- terminowa realizacja uchwał Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego,
- terminowe rozliczanie spraw finansowych - raportów miesięcznych, znaków wartościowych, a także terminowe sporządzanie preliminarza na kolejny rok.

Koła mogą składać wnioski do weryfikacji na odznaki honorowe:
- liczące do 100 członków – 1 wniosek (raz na dwa lata);
- liczące od 101 do 500 członków – 1 wniosek;
- liczące od 501 do 1000 członków – 2 wnioski;
- liczące powyżej 1001 członków – 3 wnioski.

Koła, które wystąpią z większą ilością wniosków, pozbawione zostaną możliwości uzyskania odznak w danym roku.
Wnioski o nadanie odznak honorowych sporządzane w kołach powinny być rozpatrywane na posiedzeniu zarządu koła, po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej  i sądu koleżeńskiego.

Wnioski o nadanie odznaki i wyróżnienia PZW powinny być wypełnione czytelnie i wyłącznie na druku w formacie A5.        
Praca na rzecz i dobro PZW i pełnione funkcje powinny być wpisane chronologicznie i zgodnie z prawdą.
Wypełniony wniosek podpisują trzy osoby: prezes i dwóch członów zarządu koła.
Aktualne druki wniosków – w załączeniu.


4.    Koła obchodzące w danym roku jubileusze 25, 30, 35… itd. lecia działalności mogą ubiegać się o większą ilość odznak honorowych nadawanych przez Zarząd Główny PZW. Przy weryfikacji tych wniosków Okręgowa Komisja Odznak uwzględni możliwości Okręgu wynikające z całościowej puli odznak przyznawanych Okręgowi przez Zarząd Główny.
Termin składania wniosków – do 31 marca danego roku.
Koła obchodzące jubileusze powstania 10,15, 20….itd. lecia działalności mogą składać do Zarządu Okręgu wnioski na wyróżnienia okolicznościowe dla swoich członków, na co najmniej 3 miesiące przed datą uroczystych obchodów.Zobowiązuje się Prezesów Kół do zapoznania członków Zarządu koła niniejszym komunikatem oraz załącznikami.
Jednocześnie informujemy, że bieżące informacje i uchwały są zamieszczane na stronie www.pzw.gda.pl i są wiążące.
Sekretarz Zarządu Okręgu

     Zdzisław Nowakowski


Załączniki do komunikatu:
1.    Uchwała nr 349/VII/2021  ZG PZW z dnia 30.07.2021 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim.
Uchwała nr 350/VII/2021 ZG PZW z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.>>>KLIK<<<

2.    Ordynacja wyborcza do władz i organów kół PZW Okręg w Gdańsku zatwierdzona Uchwałą Nr Z-6/2021 w dn. 23.02.2021 r.>>>KLIK<<<

3.    Kwestionariusz osobowy delegata na XXXII OZD – druk.>>>KLIK<<<

4.    Kwestionariusz osobowy zastępcy delegata na XXXII OZD – druk.>>>KLIK<<<

5.    Ankieta w sprawie działalności sportowej i młodzieżowej.>>>KLIK<<<

6.    Informacja do ogólnodostępnego wykazu adresów kół – druk.>>>KLIK<<<

7.    Wykaz władz i organów koła – druk.>>>KLIK<<<